News:
Hľadať:

Postupy a stratégie

V tejto časti nájdete najnovšie dokumenty EÚ týkajúce sa podnikateľského vzdelávania spolu s ďalšími dokumentami o stratégiách a výsledkoch výskumov, ktoré boli publikované rôznymi vládnymi orgánmi a inštitúciami na národných úrovniach.

Už niekoľko európskych krajín implementovalo národné stratégie a iniciatívy na podporu podnikateľského vzdelávania. Európska komisia považuje podnikateľské vzdelávanie za kľúčový prvok svojich politických usmernení.

V mnohých krajinách spolupracujú ministerstvá s kľúčovými hráčmi komunity na implementácii a zvýšení podnikateľského vzdelávania na školách. Učitelia sú ústrednými lídrami v rámci ekosystému podnikateľského vyučovania. Nájdeme tu interakciu so svetom biznisu a priemyslu, s mimovládnymi organizáciami a rozličnými inštitúciami, ako aj narastajúci počet vzájomne si konkurujúcich aktivít a iniciatív samotných študentov.

Národné vládne dokumenty a dokumenty EÚ jasne reflektujú dôležitosť podnikateľského vzdelávania. Spoločnýmn úsilím je definovať špecifické učebné výstupy a ukazovatele dosahu pre podnikateľské vzdelávanie.

Nazrite dovnútra!

 

 Picture1.png


Partneri
2013 © JA-YE Europe